תוכנית הרא"ל למוגנות ומיטביות

מתווה לאומי להתמודדות עם אלימות בבתי ספר בישראל על פי תכנית הרא"ל / פרופ' עמוס רולידר

א. רציונאל
כל מהלך אשר מטרתו שינוי האקלים החברתי הבית ספרי והורדת רמות האלימות חייב להתבסס בראש ובראשונה על שיקום הסמכות החינוכית של המורים והעצמתם וזאת על ידי הקניית כלים מעשיים / יישומיים אשר יסייעו בידם להתמודד בהצלחה עם קשיי ההתנהגות אותם מציגים תלמידיהם, תוך הרגשת מיצוי מקצועי.

ב. תכני ההכשרה
1. סדנת "מוגנות במרחבי ביה"ס"
מטרה : המורים יכירו את המאפיינים הקשורים בהצקה וההשלכות הנפשיות בקרב כל המעורבים. כמו כן, ידעו המורים לאסוף נתונים אובייקטיביים ורגישים ויוכשרו ביישום תכנית ליצירת אקלים חברתי מיטבי נטול הצקה ואלימות.
דגשים 
 • הכרת הספרות המחקרית/מקצועית 
 • ארגון אקולוגי מחודש של סביבות ביה"ס
 • חלוקה לאזורים ונוכחות פעילה - הגברת הפיקוח והבקרה בעזרת מדריכי מוגנות
 • הגברת המודעות להצקה 
 • הגדרה ברורה ואופרטיבית להצקה על כל סוגיה 
 • תכנית מוטיבציה בית ספרית להגברת התנהגויות אלטרנטיביות להצקה, להיעדר התנהגויות הצקה ולתגובה יעילה של העומדים מן הצד לשם הפסקת התנהגויות הצקה
 • קביעת מדרג  תגובות מובנה ומערכתי לגילויי הצקה ואלימות – כולל השעיה פנים בית ספרית והשעיה לקהילה במקום השעיה הביתה.
2. סדנה לניהול וניווט כיתה יעיל
מטרה : הקניית כלים מעשיים אשר יסייעו בידיי המורה להתמודד בהצלחה בניהול אינטראקציות חינוכיות בכיתתו לשם יצירת אווירה לימודית משמעותית והפחתת רמות ההצקה והאלימות. 
דגשים :
 • משתנים אקולוגיים המשפיעים על אקלים למידה מיטבי 
 • שימוש נכון בקול ובתנועה לצורך ניהול אינטראקציות חינוכיות יעילות : הגשת הוראה, חיזוק התנהגויות נאותות, הגדרת ציפיות והכנת התלמידים למצבים מאתגרים,  תרבות דיון ועוד
 • עקרונות וכלים ביצירת מוטיבציה ללמידה – בניית גירויי הוראה מעוררי אמון והצלחה
 • התמודדות חינוכית יעילה עם :  קשיים באחריות אישית – הגעה בזמן, הגעה בתלבושת, הכנת שיעורי בית, הבאת ציוד לימודי,  הפרעות חוזרות, חוסר שתוף פעולה - סירוב
 • סיוע ותמיכת עמיתים
 • הגדרת גבולות בל יעבור ונוהל פסק זמן כתגובה על אי עמידה בגבולות שנקבעו
 • נהלים לפתיחת ולסיום שיעור 
 3. סדנה לבניית אמנה לאורחות חיים
מטרה : הכרת העקרונות בבניית אמנה בית ספרית בעלת אופי אופרטיבי ומעשי והתנסות בבניית שלד  מותאם בית ספרי.
דגשים :
 • מבנה האמנה : חלוקה לכללים בעלי רציונאל, הגדרה אופרטיבית של מה מותר ומה אסור, הגדרת תגובות מערכתיות לעמידה ואי עמידה בכללים ונהלי ביה"ס לביצוע התגובות/תוצאות שנקבעו.
4. סדנה בנושא אסטרטגיות התמודדות עם תלמידים מאתגרים וכיתות מאתגרות
מטרה : הקניית מיומנות לבניית תכנית מעשית ויעילה לתלמידים המציגים קשיי התנהגות מורכבים בכיתתם וכן תכנית מעשית לכיתות מאתגרות במיוחד.
דגשים :
 • רציונאל ומטרה לתכנית התנהגותית לתלמיד מאתגר : יצירת מצבי הצלחה הדרגתיים, חיזוק עקבי ומיידי, משוב אינטנסיבי, הכנה מנטאלית / הגדרת ציפיות לקראת מצבים מאתגרים, התמודדות יעילה עם קשיי התנהגות  מורכבים, מערכתיות בתגובה, הגברת תנאי המוטיבציה, מעורבות הורים, חוזה חינוכי, הנחיית סייעת וחונך
 • הכרה והתנסות ביישום מגוון תכניות ייחודיות לכיתות מאתגרות
5 .סדנה לתקשורת יעילה עם הורים
מטרה : הקניית כלים ומיומנות ליצירת תקשורת יעילה, רגישה וסמכותית מול ציבור ההורים.
דגשים : 
 • הגדרת דרכי פעולה והתנהלות של צוות בית הספר מול ההורים ושל ההורים מול צוות בית הספר תוך ניסוח כללים ברורים לגבי שיחות טלפון, קביעת פגישה, תחומי מעורבות רצויים וכו'.


ג. מודל ההכשרה  
ההכשרה תיעשה במסגרת "מרכז השתלמות עירוני / יישובי" :
*הפעלה מחזורית ע"פ היקף הפעילות הנדרש בכל יישוב / עיר
1. משתתפים : צוותים מובילים מ – 5 בתי ספר ובסה"כ כ 50 משתתפים
* צוות מוביל מכל בי"ס כולל : מנהל + איש הנהלה נוסף + איש צוות טיפולי + כ 7 מורים
2. מתכונת : סדנאות מודולאריות בחמישה תחומים (כפי שפורטו בסעיף ב') 
3. מבנה - כל מפגש יכלול :
 • הקניית בסיס תיאורטי 
 • תרגול סימולטיבי
 • הקניית מיומנויות הנחייה
4. מפגשים : 
 • טרום יישום - אחת לשבועיים , מפגש בן 3 שעות
 • לאחר יישום – אחת לחודש, מפגש בן 3 שעות
5. משך זמן : כל סדנה בנויה מ 4-6 מפגשי טרום יישום לרכישת כלים + 3-5 מפגשי הנחיה ותמיכה לאחר יישום
6. הנחייה ותמיכה : החל משלב היישום יינתן לכל צוות מוביל ליווי ותמיכה מקצועיים  מקוונים


ד. תהליך ההכשרה והיישום – 
 שלב ראשון – ניטור ארצי (עפ"י הסטנדרטים המחודשים) ומיפוי צרכים מותאם סביבה, תרבות ואוכלוסיה
 שלב שני –  עיצוב מודולות ההשתלמות הנבחרות ע"פ מיפוי הצרכים
 שלב שלישי – גיבוש צוות מוביל בית ספרי
 שלב רביעי – השתלמות צוותים מובילים במערך הסדנאות הנבחר 
 שלב חמישי – תחילת יישום הדרגתי בבית הספר – הנחיית צוותים מובילים את כלל צוות המורים
 שלב שישי – הנחייה, תמיכה וליווי לסוגיות "מן השטח"
 שלב שביעי – המשך השתלמות צוותים מובילים
 שלב שמיני – המשך יישום הדרגתי בבית הספר


ה. דרישות ברמה יישובית/עירונית וברמה בית ספרית

1. מדריכי מוגנות ע"פ מפתח של מדריך לכל 200 תלמידים
2. נוכחות סדירה ורציפה של הצוותים המשתלמים 
3. אתר אינטרנט עירוני לחילופי חומרים ומידע בין הצוותים המשתלמים ובינם לבין צוות ההנחיה
4. בניית צוות היגוי עירוני – מנחי תכנית הרא"ל, מנהל מחלקת החינוך / מחזיק תיק החינוך, מפקח משה"ח ומנהלי בית הספר  המשתלמים – התכנסות אחת לחודש
5. העמדת מקום להתכנסות כולל ציוד רלוונטי (ברקו, מסך, מחשב)
6. מפגש פתיחה בהשתתפות ראש העיר, מנהל מחלקת החינוך, מחזיק תיק החינוך, מפקחי בתיה"ס, מנהלים, וועדי הורים
7. תוכנה ממוחשבת לאיסוף נתוני אחריות אישית בכל בי"ס
8. לוחות הרא"ל – 2 בכל כיתה